Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 26.07.2021 r.

I. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1. Ewuwua – Ewa Siarkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Siarkiewicz Ewuwua, ul. Mariensztat 13/6 00-302 Warszawa, NIP: 5252868433, REGON: 389325580, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Ewuwua, dostępna pod adresem www.ewuwua.pl, za pośrednictwem której Ewuwua świadczy Usługi drogą elektroniczną;

1.3. Polityka Prywatnoci – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Ewuwua jako administratora, dostępny pod adresem: Polityka Prywatności;

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Ewuwua pod adresem: www.ewuwua.pl;

1.6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie (bez logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;

1.7. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez Ewuwua;

1.9. Produkt – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Ewuwua albo usługi świadczone przez Ewuwua, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

1.10. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Ewuwua wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: Kontakt;

1.11. Usługa – każda usługa świadczona przez Ewuwua drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;

1.12. UUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Ewuwua, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

2. Ewuwua świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

2.1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej; 
2.2. prowadzenie Koszyka;
2.3. składanie Zamówień w Sklepie;
2.4. udostępnienie Formularza Kontaktowego;

3. Kontakt z Ewuwua jest możliwy:

3.1. pisemnie na adres: podany w definicji Ewuwua;

3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@ewuwua.com;

3.3. za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil Ewuwua). 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient. 

5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 

6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:

1.1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

1.3. włączona obsługa plików cookies. 

2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.

3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:

3.1. aktualny system antywirusowy, 

3.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

3.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej. 

4. Ewuwua nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.

5. Ewuwua w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Ewuwua dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Ewuwua dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Ewuwua na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Ewuwua w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

IV. TRECI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Ewuwua na Stronie Internetowej.

 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.

 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Ewuwua, ani ze strony Klienta.

 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

V. PROWADZENIE KOSZYKA

 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.

 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.

 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Ewuwua, ani ze strony Klienta.

 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEW SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIE

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 2. Ewuwua wystawia faktury bez VAT.

 3. Ewuwua zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Ewuwua w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 5. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.

 6. W celu złożenia Zamówienia należy:

6.1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

6.2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
6.3. wypełnić Formularz Zamówienia,
6.4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6.5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, 

6.6. opłacić zamówienie w określonym terminie. Wysyłka zamówienia nastąpi dopiero po jego opłaceniu przez Klienta, przy czym za termin opłacenia uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy.

7. Ewuwua udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie: 

7.1. przelew bankowy.

Przelewu należy dokonać na numer konta:

mBank

74 1140 2004 0000 3302 8142 3529

Ewa Siarkiewicz

ul. Mariensztat 13/6 00-302 Warszawa

8. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

10. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.

11. Ewuwua realizuje dostawę towarów na terenie Polski za pośrednictwem InPost, Poczty Polskiej lub innych przewoźników. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.

12. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Ewuwua. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

13.Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku lub faktury zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

14.Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Ewuwua a Klientem), anastępnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.

15.Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 

16. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 10 dni roboczych, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Ewuwua dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

17. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Ewuwua terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

VII. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Ewuwua oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: ewuwua@kontakt.com.

 4. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 7. W przypadku zwrotu towaru, zamówionego przez Klienta, Ewuwua zwróci Klientowi, poza ceną zamówienia, również koszt wysyłki, tj. najniższą kwotę z podanych do wyboru rodzajów sposobu dostarczenia. 

 8. Koszt przesyłki ze zwracanym towarem od Klienta do Ewuwua ponosi Klient.

 9. Zwrot środków za zamówienie zostanie dokonany na rachunek bankowy z którego zostało opłacone zamówienie w terminie 7 dni roboczych od fizycznego dostarczenia zwrotu do Ewuwua.

VIII. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta.

 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Ewuwua jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: Kontakt.

 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Ewuwua za pośrednictwem dedykowanego formularza.

4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Ewuwua, ani ze strony Klienta.

IX. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.

 2. Klient może zgłosić reklamację do Ewuwua z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

  1. mailowo - na adres : kontakt@ewuwua.com;

  2. pisemnie - na adres: podany w definicji Ewuwua.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Ewuwua ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.

 4. Ewuwua zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

 5. Ewuwua rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Ewuwua zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Ewuwua poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. 2.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Ewuwua.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

XV.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Ewuwua, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.

 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Ewuwua lub podmiotom trzecim, z którymi Ewuwua zawarła stosowne umowy.

 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Ewuwua.

 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.

 6. W szczególności Klientowi nie wolno:

 1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.

 2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie

  drukowanej, jak i elektronicznej.

 3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i

  elektronicznej.

 4. Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

 5. Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

XVI. POSTANOWIENIA KOCOWE

1. Ewuwua zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Ewuwua poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Ewuwua, e-mail: kontakt@ewuwua.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy: Adresat: Ewuwua

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl