Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

(„REGULAMIN”)

obowizujcy od dnia: 25.01.2023 r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz świadczenia innych usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy oraz inne usługi elektroniczne świadczy Ewa Siarkiewicz Ewuwua.

 

  1. DEFINICJE

 

1. Pojcia uyte w niniejszym Regulaminie maj nastpujce znaczenie:

1.1. Ewuwua – Ewa Siarkiewicz prowadzca działalność gospodarcz pod firm Ewa Siarkiewicz Ewuwua, ul. Mariensztat 13/6 00-302 Warszawa, NIP: 5252868433, REGON: 389325580, dostarczajca Usługi dostpne za porednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Ewuwua, dostpna pod domeną www.ewuwua.pl i na jej sobdomenach, za porednictwem której Ewuwua wiadczy Usługi drog elektroniczn oraz usługi cyfrowe;

1.3. Polityka Prywatnoci – dokument opisujcy przetwarzanie danych osobowych przez Ewuwua jako administratora, dostpny pod adresem: Polityka Prywatności;

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadajca pełn zdolność do czynnoci prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadajca osobowoci prawnej, lecz posiadajca zdolność prawn, korzystajca z Usług wiadczonych drog elektroniczn na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Ewuwua pod adresem: www.ewuwua.pl;

1.6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Ewuwua Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;

1.7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;

1.8. Logowanie - wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;

1.9. Formularz Zamówienia – formularz dostpny w Sklepie (bez logowania) umoliwiajcy złoenie Zamówienia, w szczególnoci poprzez dodanie Produktów do Koszyka;

1.10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne s wybrane przez Klienta Produkty, a take istnieje moliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

1.11. Zamówienie – owiadczenie woli Klienta złoone za porednictwem Formularza Zamówienia, zmierzajce bezporednio do zawarcia umowy sprzeday Produktu przez Ewuwua;

1.12. Produkt – dostępne w Sklepie towary, Treści Cyfrowe, usługi i Usługi Cyfrowe, nabywane lub rezerwowane przez Klienta

1.13. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, niedostarczane na nośniku materialnym, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);

1.14. Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta,

1.15. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.16. Plasowanie - kryteria przedstawiania Klientowi Produktów w Sklepie, tj. przyznawanie określonej widoczności Produktom w formie, w jakiej to plasowanie zos­tało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez Ewuwua niezależnie od środków technolo­gicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu;

1.17. Usługa/Usługi - świadczone przez Ewuwua  drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.

1.18. UUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ewuwua za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2. Ewuwua świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

2.1.  zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

2.2. założenie i prowadzenie Konta;

2.3. prowadzenie Koszyka;

2.4. składanie Zamówień w Sklepie;

3. Kontakt z Ewuwua jest możliwy:

3.1. telefonicznie pod numerem telefonu: 576 165 291 w następujących godzinach: pon. - pt.: 10:00 - 17:00.

3.2. pisemnie na adres: Ewa Siarkiewicz Ewuwua, ul. Mariensztat 13/6 00-302 Warszawa;

3.4. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@ewuwua.com.

4. Niniejszy Regulamin dostpny jest nieodpłatnie za porednictwem Strony Internetowej umoliwiajcej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treci Regulaminu za pomoc systemu informatycznego, którym posługuje si Klient. 

5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomidzy stronami umowy o wiadczenie usługi drog elektroniczn

6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treci o charakterze bezprawnym.

7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowizany jest do zapoznania si z Regulaminem i akceptacji jego postanowie poprzez kliknicie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczciem skorzystania z Usług.

 

III. KOMPATYBILNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe.

2. Do skorzystania z Usług niezbdne jest:

2.1. posiadanie przez Klienta urzdzenia z dostpem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualn wersj przegldarki internetowej obsługujcej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

2.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

2.3. włczona obsługa plików cookies. 

3. Koszty zapewnienia powyszych warunków technicznych niezbdnych do korzystania z Usług ponosi Klient.

4. Dodatkowo dla bezpieczestwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urzdzenie Klienta posiadało dodatkowo:

4.1. aktualny system antywirusowy, 

4.2. skuteczn zapor bezpieczestwa (firewall),

4.3. zainstalowane dostpne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przegldarki internetowej, które dotycz bezpieczestwa,

4.4. aktywowan funkcj akceptacji plików cookies oraz Java Script w przegldarce internetowej. 

5. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.

6.  Ewuwua nie ponosi odpowiedzialnoci za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyej wymaga technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.

7. Ewuwua w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnoci za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane sił wysz, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnoci Usług z infrastruktur techniczn Klienta.

8. Ewuwua dokłada najwyszej starannoci, by wiadczone Usługi były na najwyszym poziomie, jednake nie wyklucza moliwoci czasowego zawieszenia dostpnoci Usług w przypadku koniecznoci przeprowadzenia konserwacji, przegldu lub w zwizku z koniecznoci modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Ewuwua dołoy starannoci, aby planowe przerwy techniczne zwizane z konserwacj oprogramowania oraz sprztu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Ewuwua na potrzeby Strony Internetowej, w miar moliwoci były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długoci trwania przerwy Ewuwua w miar moliwoci technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

 

IV. TRECI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. W ramach omawianej Usługi Klient moe nieodpłatnie zapoznawa si z wszelkimi treciami publikowanymi przez Ewuwua na Stronie Internetowej.

2. Umowa o wiadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, kadorazowo z chwil wejcia Klienta na Stron Internetow.

3. Umowa o wiadczenie tej Usługi ulega rozwizaniu z chwil opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga adnych dodatkowych owiadcze ani ze strony Ewuwua, ani ze strony Klienta.

4. Z Usługi moe korzysta kady Klient, bez koniecznoci zakładania Konta i Logowania.

 

V. PROWADZENIE KOSZYKA

1. Usługa ta polega na moliwoci nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.

2. Umowa o wiadczenie tej Usługi zawierana jest z chwil dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwizaniu z chwil usunicia przez Klienta Produktów z Koszyka.

3. Rozwizanie Umowy nie wymaga adnych dodatkowych owiadcze ani ze strony Ewuwua, ani ze strony Klienta.

4. Z Usługi moe skorzysta kady Klient, bez koniecznoci zakładania Konta i Logowania.

 

ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.

2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Ewuwua prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.

3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.

5. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Ewuwua za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Ewuwua niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

 

PLASOWANIE

1. Dostępna w Sklepie lista Produktów, które Klient może kupić, zamówić lub zarezerwować znajduje się pod linkiem: https://ewuwua.pl/kategoria/wszystko.

2. Produkty w Sklepie plasowane są w następujący sposób: 

a) po wejściu do Sklepu Produkty przedstawiane są w kolejności od najnowszych do najstarszych tj. od tych Produktów, które zostały dodane do sklepu jako ostatnie do tych, które zostały dodane jako pierwsze.

b) Klient może dokonać wyboru plasowania produktów poprzez wybór przedstawiania ich w Sklepie w kolejności: od najtańszego do najdroższego, od najdroższego do najtańszego, w kolejności alfabetycznej, od najnowszych dodanych do Sklepu.

 

VIII. SKŁADANIE ZAMÓWIE W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIE

1. Ceny podane w Sklepie s wyraone w złotych polskich (PLN) i s cenami brutto.

2. W przypadku informowania Klienta o obniżeniu ceny Produktu, w sekcjach cenowych interfejsów Sklepu, na kartach Produktów uwidoczniona jest również najniższa cena tego Produktu, obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub też – jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – najniższa cena tego Produktu obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

3. Ewuwua wystawia faktury bez VAT.

4. Ewuwua zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta tj.takie, których opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i aktualność odpowiadają opisowi zamieszczonemu na karcie Produktu w Sklepie, nadają się co celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk oraz występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru..

5. Klient jest zobowizany do korzystania z Produktów oferowanych przez Ewuwua w sposób zgodny z przepisami obowizujcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Przegldanie Produktów dostpnych w Sklepie nie wymaga załoenia Konta.

7. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

8. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury bez VAT.

9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Ewuwua, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Ewuuwa a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.

10. W celu złoenia Zamówienia naley: 

10.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

10.2. wybra Produkt bdcy przedmiotem Zamówienia, a nastpnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

10.4. wypełni Formularz Zamówienia,
10.5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” albo “Zamawiam z obowiązkiem płatności”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” albo “Zamawiam z obowiązkiem płatności” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
10.6. wybra jeden z dostpnych sposobów płatnoci i w zalenoci od sposobu płatnoci, opłaci zamówienie w okrelonym terminie. Wysyłka zamówienia nastąpi dopiero po jego opłaceniu przez Klienta, przy czym za termin opłacenia uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy.

11. Ewuwua udostpnia Klientowi nastpujce formy płatnoci w Sklepie: 

11.1. płatności elektroniczne - przelew natychmiastowy, BLIK. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

11.2. przelew bankowy.

Przelewu należy dokonać na numer konta:

mBank

74 1140 2004 0000 3302 8142 3529

Ewa Siarkiewicz

ul. Mariensztat 13/6 00-302 Warszawa

12. W przypadku odstpienia od umowy zwrot płatnoci dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba e Klient zgodził si na inn form dokonania zwrotu płatnoci, co nie wiąże si dla niego z adnymi dodatkowymi kosztami.

13. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury, jest ona dorczana drog elektroniczn wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub razem z Zamówieniem w paczce.

14. Informacje o kosztach dostawy s podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i iloci produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczy Produkt Kupujcemu.

15. Ewuwua realizuje dostaw towarów na terenie Polski za porednictwem InPost lub innych przewoników. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupujcego. Kupujcy przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Poczt Polsk lub firm kuriersk.

16. Odbierajc dostarczon przesyłk, Klient jest obowizany sprawdzi jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca si sporzdzenie protokołu szkody w obecnoci kuriera oraz powiadomienie o tym Ewuwua. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak moe utrudni Klientowi dochodzenia ewentualnych roszcze oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złoone przez Klienta niebdcego Konsumentem nie bd rozpatrywane bez załczonego protokołu szkody.

17. Jeeli Klient poprosił o wystawienie rachunku lub faktury zostanie ona dorczona Klientowi drog elektroniczn, na adres e-mail podany w zamówieniu lub te dołczony do wysyłanej przesyłki. Klient moe zgłosi chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesice nastpujce po miesicu, w którym dokonał zakupu.

18.Realizacja zamówienia obejmujcego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeeli s dostpne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złoonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym midzy Ewuwua a Klientem), a nastpnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybran przez niego form dostawy Zamówienia.

19. Zamówienie uwaa si za zrealizowane z chwil nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewonikowi trudnicemu si przewozem). 

20. Czas realizacji Zamówienia uzaleniony jest od Produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zosta wydane Klientowi w terminie do 10 dni roboczych, chyba e w opisie produktu został wyranie oznaczony przez Ewuwua dłuszy termin. W takiej sytuacji, składajc zamówienie, Klient wyraa zgod na dłuszy termin realizacji zamówienia wynikajcy z opisu produktu.

21. Jeeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Ewuwua terminem realizacji całoci zamówienia jest ten najdłuszy sporód wszystkich produktów wchodzcych w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca moe zaproponowa podział zamówienia na kilka niezalenych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

22. Treści Cyfrowe zostaną doręczone niezwłocznie, bez względu na termin realizacji pozostałej części Zamówienia, wymagającej dostawy pod wskazany adres.

 

VII. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY

1, Klient bdcy konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej działalnoci gospodarcz lub zawodow) lub osob fizyczn zawierajc umow bezporednio zwizan z jej działalnoci gospodarcz, gdy z treci tej umowy wynika, e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikajcego w szczególnoci z przedmiotu wykonywanej przez ni działalnoci gospodarczej, udostpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej, ma prawo odstpienia od umowy sprzeday lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu okrelonego w ust.1 rozpoczyna si od dostarczenia Produktu Klientowi.

3. Do zachowania terminu na odstpienie od umowy wystarczy wysłanie do Ewuwua owiadczenia o odstpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: ewuwua@kontakt.com.

4. W przypadku wysyłania przez Klienta owiadczenia o odstpieniu od umowy drog tradycyjn (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstpienie liczy si data nadania korespondencji.

5. Klient moe skorzysta z wzoru formularza odstpienia od umowy stanowicego załcznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowizkowe.

6. W razie odstpienia od umowy, umow uwaa si za niezawart.

7. W przypadku zwrotu towaru, zamówionego przez Klienta, Ewuwua zwróci Klientowi, poza ceną zamówienia, również koszt wysyłki, tj. najniższą kwotę z podanych do wyboru rodzajów sposobu dostarczenia. 

8. Koszt przesyłki ze zwracanym towarem od Klienta do Ewuwua ponosi Klient.

9. Zwrot środków za zamówienie zostanie dokonany na rachunek bankowy z którego zostało opłacone zamówienie w terminie 7 dni roboczych od fizycznego dostarczenia zwrotu do Ewuwua

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

10.1 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Ewuwua wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;, 

10.2. o dostarczenie Treści Cyfrowych,, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Ewuwua rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

 

VIII. NEWSLETTER 

1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).

2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.

3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.

4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.

5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.

6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

 

IX. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złoenia reklamacji dotyczcej Produktu.

2. Klient moe zgłosi reklamacj do Ewuwua z wykorzystaniem nastpujcych kanałów komunikacji:

2.1. mailowo - na adres : kontakt@ewuwua.com;

2.2. pisemnie - na adres: podany w definicji Ewuwua.

3. Reklamacja powinna zawiera co najmniej imi, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bd korespondencyjny, na który Ewuwua ma udzieli odpowiedzi na reklamacj, nazwa firmy w przypadku Klienta bdcego przedsibiorc, numer zamówienia, okrelenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzee wraz z żądaniem Klienta zwizanym ze składan reklamacj.

4. Ewuwua zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniaj warunków okrelonych w ust. 3, w szczególnoci, gdy podane informacje nie pozwalaj na identyfikacj Klienta bd skontaktowanie si z nim w celu wyjanienia reklamacji.

5. Ewuwua rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbdnych do jej rozpatrzenia.

 

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W przypadku sporów z udziałem Klienta bdcego konsumentem istnieje moliwość skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwizania sporu moe np. złoy skarg za porednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasdowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególnoci poprzez złoenie po zakoczeniu postpowania reklamacyjnego wniosku o wszczcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sd polubowny.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Ewuwua.

2. Szczegółowe informacje dotyczce przetwarzania danych osobowych Klientów znajduj siPolityce Prywatności.

3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem Blue Media, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE

1. Treci Cyfrowe s utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegaj ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

2. Autorskie prawa majtkowe do Treci Cyfrowych przysługuj Ewuwua, za autorskie prawa osobiste – autorom.

3. Prawa wyłczne do treci udostpnianych w ramach Sklepu, w szczególnoci prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzce w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegaj ochronie prawnej i przysługuj Ewuwua lub podmiotom trzecim, z którymi Ewuwua zawarła stosowne umowy.

4. Zabronione jest kopiowanie, jak równie inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Ewuwua.

5. Klient moe korzysta z zakupionych Treci Cyfrowych wyłcznie dla własnych potrzeb.

6. W szczególnoci Klientowi nie wolno:

6.1. Usuwa zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treci Cyfrowe.

6.2. Zwielokrotnia Treci Cyfrowe lub dokonywa jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

6.3. Udostpnia Treci Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i
elektronicznej.

6.4. Najmowa i uycza Treci Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

6.5. Ingerowa w treść i zawartość Treci Cyfrowych.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOCOWE

1. Ewuwua zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn, w szczególnoci zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatnoci - w zakresie, w jakim te zmiany wpływaj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu. O kadej zmianie Ewuwua poinformuje Klienta drogą mailową z conajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, w szczególnoci: Kodeksu cywilnego, UUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Załcznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTPIENIA OD UMOWY

Maj Pastwo prawo odstpi umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzysta z prawa odstpienia od umowy, musz Pastwo poinformowa Ewuwua, e-mail: kontakt@ewuwua.com, o swojej decyzji o odstpieniu od umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykład pismo wysłane poczt tradycyjn lub poczt elektroniczn).

Mog Pastwo skorzysta z wzoru formularza odstpienia od umowy, który jest podany poniej, jednak nie jest to obowizkowe. Aby zachowa termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Pastwo informacj dotyczc wykonania przysługujcego Pastwu prawa odstpienia od umowy przed upływem terminu do odstpienia od umowy. W przypadku odstpienia od umowy zostan zwrócone Pastwu wszystkie otrzymane od Pastwa płatnoci, jeeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w kadym przypadku nie później ni 14 dni od dnia otrzymania wiadomoci o Pastwa decyzji o wykonaniu prawa do odstpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatnoci, jeeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy uyciu takich samych sposobów płatnoci, jakie zostały przez Pastwa uyte w pierwotnej transakcji, chyba e wyranie zgodzilicie si Pastwo na inne rozwizanie. Nie ponios Pastwo adnych opłat w zwizku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstpienia od umowy: Adresat: Ewa Siarkiewicz Ewuwua, ul. Mariensztat 13/6 00-302 Warszawa

Ja [IMI I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuj o odstpieniu od umowy [prosz opisa przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMI I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl